Членство

Кой може да стане член на БАН?

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Придобиване на членство

Кандидатите за членство подават писмена молба до Управителния съвет на сдружението. Приемането на новите членове на сдружението става с решение на Управителния съвет, взето с явно гласуване и обикновено мнозинство. Управителният съвет е длъжен да разгледа молбата в едномесечен срок от получаването й.

Стани член Членове

Плащане на членски внос

За 2024 г. членският внос е в размер на 50.00 лв., които можете да внесете по банков път.

Данни за банковия превод:

Име на получателя: Българска асоциация по неонатология

Име на банката: Общинска банка, Стара Загора, бул. „Руски“, 44

IBAN: BG08 SOMB 9130 1052 8968 01

BIC: SOMB BGSF 

Сума за внасяне: 50.00 (петдесет) лева

Основание за внасяне: Трите имена на членуващия, УИН, месторабота и годината, за която плащате членски внос.

Ако се внася членски внос за повече от едно лице, моля да бъде изпратен списък на лекарите и болничното заведение, от което са, на имейл: hristom2000@yahoo.com