Устав

на СНЦ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут и срок
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете не отговарят за задълженията на сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите имуществени вноски.
(5) Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “Българска асоциация по неонатология”, което може се изписва на латиница.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, се посочва в документите за кореспонденция на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Стара Загора 6003, ул. „Ген. Столетов” № 2, Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД.

 

Определяне на дейността
Чл. 4. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза.
(2) Предметът на дейност е организиране и провеждане на срещи, семинари, обучения, демонстрации, консултации, конференции, симпозиуми и др. под.; периодично организиране и провеждане на Национален конгрес на българските неонатолози; изготвяне на анализи, стратегиии програми по проблеми, свързани с целите на АСОЦИАЦИЯТА; издаване на печатни материали или разпространение на електронни издания; отправяне предложения за отличаване и награждаване изтъкнати специалисти в областта на неонатологията, които са членове на АСОЦИАЦИЯТА; осъществяване обмен на информация;сътрудничество с държавни и частни институции в България и чужбина, които имат сходни цели. издаване и разпространение на писмени материали; организиране и провеждане на конференции, симпозиуми и семинари; други търговски сделки

 

Основни цели на сдружението
Чл. 5. Основни цели на сдружението са:
1. Стимулиране на научно-изследователската работа в областта на неонатологията;
2. Съдействие за поддържане квалификацията на българските неонатолози;
3. Координация и подпомагане дейността на членовете на АСОЦИАЦИЯТА;
4. подпомагане сътрудничеството на членовете на АСОЦИАЦИЯТА с научни медицински организации в чужбина с цел най-бързо пренасяне на постиженията на световната медицина у нас, както и с цел популяризиране на постиженията на българската медицина в други страни.

 

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 6. Средствата, с които сдружението ще постига своите идеални цели, са:
1. Организиране на учебен процес за специализация, професионална квалификация и преквалификация чрез подходящи форми на обучение.
2. Организиране на консултантска, рекламна и издателска дейност;
3. Финансиране на мероприятия за развитие на наука, учение, просвета и лечение;
4. Членство в световни, европейски и други международни сродни организации;
5. Организиране, финансиране и провеждане на национални и международни конгреси, симпозиуми, семинари, научни срещи и др.;
6. Финансиране и участие в научно-изследователски програми и национални и международни проекти;
7. Създаване на клонове на сдружението в страната;
8. Издаване на печатен и/или електронен орган (вестник, бюлетин, списание, интернет страница) на сдружението;
9. Подготовка на брошури и др. материали за популяризиране на дейността на сдружението у нас и в чужбина.
10. Издаване на монографии, учебни помагала и други форми на специализирана литература;
11. Присъждане на награди за високи постижения в научно-изследователската дейност;
12. За осъществяване на целите си, сдружението използува и всички други незабранени от закона средства. Допълнителна стопанска дейност

Чл. 7. За осъществяване на целите си сдружението може да извършва стопанска дейност съгласно чл.З ал.З ЗЮЛНЦ, като:
1. Осъществява издателска дейност като издава печатни, аудиовизуални и електронни помагала;
2. Разпространява срещу заплащане научна и научнопопулярна литература или периодични издания;
3. Организира и провежда срещу заплащане дискусии, симпозиуми, срещи, семинари, конференции, конгреси;
4. Разработва анализи, експертни оценки, научни и образователни програми в съответствие на целите на Сдружението;
5. Осъществява и други, разрешени от Закона дейности за постигане на целите.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос;
(2) Сдружението създава свои символи и атрибути за легитимация на членовете си, като членска карта, особен знак и др.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася предвидените имуществени вноски;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
4. да участва в дейността на сдружението и за осъществяване на неговите цели.

Чл. 11. (1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
(2) Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друг чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Придобиване на членство
Чл. 12. (1) Кандидатите за членство подават писмена молба до Управителния съвет на сдружението.
(2) Приемането на новите членове на сдружението става с решение на Управителния съвет, взето с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(3) Управителният съвет е длъжен да разгледа молбата в едномесечен срок от получаването й.

 

Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едномесечно писмено предизвестие до Управителния съвет на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице – член на сдружението, или с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
3. с прекратяване на сдружението;
4. при изключване на член на сдружението,
(2) Членството по ал. 1, т. 1 се прекратява с изтичане срока на предизвестието.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при неплащане на определените от Управителния съвет имуществени вноски, при доказана злоупотреба с членството си в сдружението за користни цели, при неизпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и неспазване на устава
(4) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
(5) При изключване на член от Сдружението, същият е длъжен да върне членската си карта и особения знак и всички поверени му средства в качеството му на член на същото.

 

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други законни права.

Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, определени от Управителния съвет, дарения, спонсорство, заем, наем, завещание, стопанска дейност, други допустими от закона приходи.
(2) Членовете на сдружението са длъжни да плащат членски внос /имуществени вноски/ в размер, определен с решение на Управителния съвет.
Членският внос се плаща до изтичане на текущата година по банковата сметка на сдружението или на каса..
(3) По решение на Управителния съвет на сдружението, членовете са длъжни да правят целеви вноски в пари или друго имущество за постигане на цели, определени с устава. В решението си Управителния съвет определя вида, размера и начина на събиране на посочените целеви вноски.
(4) Имуществото се разходва за постигане на определените в този устав цели.

Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: издаване на книги, вестници и списания, организиране на научни форуми, консултантска дейност, отдаване под наем имущество на сдружението, рекламна дейност, участие в национални и международни проекти, свързани с дейността на сдружението.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс може да се вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от Общото събрание.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
Чл. 18. (1) Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет.
(2) Управителният съвет се избира от Общото събрание и се състои от 7 (седем) члена, които избират секретар за срок от 5 (пет) години.
(3) Контролният съвет се избира от Общото събрание и се състои от 3 (трима) члена, които избират Председател, за срок от 5 (пет) години.
(4) По решение на Общото събрание могат да бъдат образувани помощни

Състав на Общото събрание
Чл. 19. (1) В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението лично или чрез представител със специално нотариално заверено пълномощно само за един член.
(2) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено от тях лице.
(3) Пълномощник може да бъде само дееспособно физическо лице.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Представителство
Чл. 20. Сдружението се представлява от Председателя на Управителният съвет или от лице с нотариално заверено специално пълномощно от Председателя.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия
1. изменя и допълва Устава;
2. взема решения за преобразуване и прекратяване сдружението;
3. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и членовете на Контролния съвет;
4. приема бюджета на сдружението;
5. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни катове, регламентиращи дейността на сдружението.
6. приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет.
7. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и Председателя на сдружението за всеки отчетен период.
8. Избира Председател на Управителния съвет

Провеждане на Общо събрание
Чл. 22. Общото събрание се провежда редовно най-малко веднъж на две години и извънредно – в предвидените от закона случаи.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението, в което се намира седалището на сдружението.
(2) Поканата за свикване съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Свикването се извършва чрез покана, която се изпраща до всеки от членовете на сдружението по пощата с препоръчано писмо, или по електронната поща, до 30 дни преди заседанието и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

 

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението.

 

Кворум
Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Гласуване
Чл. 26. (1) Всички членове имат право на един глас.
(2) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не реши гласуването да бъде тайно.

Чл. 27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов/ата съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 28. Едно лице може да представлява само един член. Преупълномощаване не се допуска.

 

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 30. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Чл. 31. За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието

 

Управителен съвет
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет, избиран за срок 5 години.
(2) Управителният съвет е в състав от 7 лица, членове на сдружението, или лица, представляващи юридически лица – членове на сдружението.
(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат права и задължения съобразно вътрешното разпределение на функциите между членовете и обема на представителната им власт.
(2) Управителния съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2. организира и ръководи дейността на сдружението;
3. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
4. решава въпросите, свързани с развитието на сдружението;
5. приема вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението
6. взема решение за откриване и закриване на клонове на сдружението и за назначаване на техните управители;
7. взема решение за участие в други юридически лица с нестопанска цел и в търговски дружества в страната и чужбина;
8. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на този устав и българското законодателство;
9. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на сдружението;
10. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
11.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
12. извършва ликвидацията на сдружението в случаите определени в устава и закона;
13. приема и изключва членове;
14. взема решение относно дължимостта и размера на имуществените вноски.
15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в изключителната компетентност на общото събрание или контролния съвет.
(3) Управителният съвет си избира секретар.

Заседания
Чл. 35. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
(3) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 2, т. 8, 11 и 12 от устава, които се вземат с квалифицирано мнозинство.
(5) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за
своето управление.
(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател
Чл.38. (1) Председателят ръководи работата на Управителния съвет и осъществява функциите му между заседанията и организира изпълненията на решенията на Управителния съвет.
(2) Председателят представлява Сдружението в отношенията с трети лица в страната и в чужбина.
(3) Председателят решава всички въпроси по управлението на Сдружението, които не са от изключителна компетентност на Управителния съвет и Общото събрание.

 

Секретар
Чл. 39. (1) Секретарят отговаря за пълното отразяване на работата на общото събрание и управителния съвет на сдружението.
(2) Секретарят отговаря за кореспонденцията на сдружението и за координирането на неговите програми.

 

Контролен съвет
чл. 40. (1) Контролният съвет е в състав от 3 лица, членове на сдружението, или лица, представляващи юридически лица – членове на сдружението.
(2) Не могат на бъдат членове на контролния съвет действащи членове на Управителния съвет.
(3) Членовете на Контролния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер
(4) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(5) Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.

 

Правомощия
Чл. 41. Контролният съвет проверява изпълнението на бюджета на Сдружението и до колко решенията и действията на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет са в съответствие с Устава, Правилника, решенията на Управителния съвет и решенията на Общото събрание и докладва за резултатите пред Общото събрание.

 

Заседания
Чл. 42. (1) Контролният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца.
(2) Заседанията на контролния съвет се свикват и ръководят от председателя.
(3) Контролният съвет може да провежда заседание и да взима решения само ако присъстват всичките му членове
(4) Решенията на Контролния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на членовете му.
(5) За проведените заседания на Контролния съвет съставят протоколи, които се подписват от присъстващите членове на контролния съвет|:

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 43. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на съда в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 44. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или определено от него лице, което извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. (1) Вътрешната организация и финансовата дейност на Сдружението може да бъде организирана с помощта на вътрешни правила, приети от Управителния съвет;
(2) Ако бъдат изработени, вътрешните правила по предходната алинея са неразделна част от този устав.

Чл. 46. (1) Сдружението разкрива специална почетна книга, в която се вписват даренията и дарителите;
(2) Дарителите и даренията се вписват от секретаря на Сдружението въз основа на представени легитимни документи за внесени суми по сметките на Сдружението или за направени друг вид дарения;

Чл. 47. (1) Сдружението може да учредява награди, поименни стипендии и отличия под формата на почетен награден знак и грамота.
(2) Награждаването с отличия се извършва по предложения на Управителния съвет и Общото събрание.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите българското законодателство.

Настоящата изменена редакция на Устава е приета на Общо събрание на членовете на сдружението, проведено на 01.04.2022 г.
Председател на УС на БАН
Доц. Христо Мумджиев