Алгоритъм при персистираща пулмонална хипертензия на новороденото

І. Дефиниране на понятието

 • Пресистиращата пулмонална хипертензия на новороденото (ППХН) е състояние на нарушен преход от фетална към неонатална циркулация, при което белодробната съдова резистентност (БСР) и белодробното налягане остават високи, налице са дясно-леви шънтове през феталните комуникации (Дуктус артериозуз и форамен овали) и като резултат – тежка хипоксемия. Често има и значителен интрапулмонален дясно-ляв шънт.
 • Честотата на ППХН е 1-12‰ от всички живородени и около 10% от лекуваните в неонаталните интензивни отделения.

 

ІІ. Етиологични фактори и патогенетични механизми

 1. Първична идиопатична ППХН. Прогнозата е лоша.
 2. Вторични форми: като усложнение на друго основно остро или хронично заболяване в перинаталния период
 • Асфиксия: Вазоконстриктивна реакция на белодробните съдове вследствие хипоксия, хиперкапния, ацидоза;
 • Мекониален аспирационен синдром;
 • Вродена пневмония/ сепсис (в частност ß-хемолитични стрептококи група B);
 • Обструкция на белодробната микроциркулация: при ДИК (микротромби), синдром на хипервискозитет при полицитемия;
 • Състояния, водещи до хипертрофия на медията на белодробните съдове включително интраацинарните артериоли, които нормално нямат мускулен слой. Най-често се дължи на: хронична хипоксия in utero, пренатална мекониална аспирация, in utero затваряна на ductus arteriosus (индометацин, ипобруфен на бременната).
 1. ППХН, съпътстваща вродени аномалии:
 • Белодробна хипоплазия: първична или при тежка интраутеринна ретардация, олигохидрамнион, синдром на Потер, вродена диафрагмална херния. ППХН се дължи на намалено напречно сечение на белодробното съдово русло.
 • Вродени кистозни аденоматозни малформации на белия дроб
 • Кардиопатии, свързани с повишено белодробно налягане: обструкция в изхода на лява камера (диабетна кардиомиопатия), аномално белодробно венозно вливане и др.

ІV. Патофизиология (Фиг. 1)

 

V. Клинични симптоми

 • Цианоза: основен симптом, тежка, резистентна на лечение. Може да бъде диференцирана по-изразена постдуктално.
 • Дихателна недостатъчност: тахидиспнея, експираторно стенене, по-тежки, когато ППХН е усложнение на първично белодробно заболяване (пневмония, МАС). Аускултаторната находка зависи от подлежащата белодробна патология.
 • Сърдечносъдова система: неспецифични симптоми – хиперактивен прекордиум, акцентуиран ІІ сърдечен тон. Систоличен шум се чува, когато ППХН се усложни с дясно-камерна сърдечна недостатъчност и трикуспидална инзуфициенция.

 

VI. Диагностичен алгоритъм при новородени с цианоза

Диференциална диагноза (ДД) се прави между три основни групи заболявания:

 • Първично, неусложнено белодробно заболяване;
 • ППХН със или без подлежаща белодробна патология;
 • Цианотична вродени кардиопатии.

 

 1. Начални данни и изследвания:
  • Анамнеза за: инфекция, мекониални околоплодни води, перинатална/ интрапартална асфиксия, интраутеринна ретардация, лечение с аспирин, индометацин през бременността (преждевременно затваряне на ductus arteriosus)
  • Физикален преглед: неспецифичен, но може да насочи към подлежащо заболяване
  • Рентгенография: насочва към белодробно заболяване или кардиопатия.
  • Артериални кръвни газове и пулсоксиметрия: хипоксемия.
 1. Сравнение на пре- и постдукталната оксигенация
 • РаО2 от предуктална (radialis dex.) и постдуктана (a.tibialis post.) кръвна проба или пулсоксиметрия на дясна ръка/крак.
 • Градиент, по-голям от 20mmHg за РаО2 или 10% на SpO2, говори за дясно-ляв шънт през артериалния канал и ППХН. Ниски стойности, без съществена разлика пре- и постдуктално, обаче, могат да се дължат както на цианотична кардиопатия, така и на ППХН с голям шънт на предсърдно ниво (foramen ovale).
 1. Електрокардиограма (ЕКГ): Неспецифична, най-често показва доминиране на дясната камера и дясно-камерно обременяване, които може да са нормални за тази възраст.
 2. Хипероксичен тест
 • FiO20 за 10-15min, проследява се оксигенацията (РаО2 и SpO2).
 • При паренхимно белодробно заболяване без ППХН: РаО2 и SpO2 се повишават;
 • При цианотична кардиопатия: без промяна;
 • При ППХН: възможно е слабо повишение, но обикновено остават без промяна.
 1. Хипероксичен / хипервентилационен тест:

Хипервентилацията (↓рСО2) и хипероксията водят до белодробна вазодилатация.

 • FiO20 и параметри на вентилация до постигане на РаСО2 25-30 mmHg за 10-15min
 • Повишаването на РаО2 над 60mmHg прави диагнозата ППХН вероятна
 • Внимание: продължителна хипокарбия е нежелателна (нарушава церебралния кръвоток)
 1. Ехокардиография: златен стандарт за диагнозата
 • Изключва цианотична ВСМ;
 • Измерва белодробното и системно налягане;
 • Определя степента на шънта през Foramen ovale ± Ductus arteriosus;
 • Наличието и степента на ДК декомпенсация (повишено налягане в ДК, дилатация на дясна камера/дясно предсърдие, изместена наляво междупредсърдна преграда, Т-инзуфициенция);
 • Но: при липса на възможност за бърза ЕхоКГ не трябва да се отлага започване на лечение.

 

VII. Лeчебен алгоритъм

Цел на терапията е преодоляване на хипоксемията и поддържане на добра оксигенация.

 1. Превенция и лечение на подлежащи заболявания и отклонения:
 • Адекватна реанимация при деца, родени в асфиксия;
 • Недопускане/корекция на хипотермия, хиповолемия, хипогликемия, хипокалцемия;
 • Избягване/корекция на ацидоза, хипоксия, хиперкарбия;
 • Щадящо обслужване (“minimal handling”), седиране и релаксация при нужда;
 • Антибиотици при инфекция
 • Екзогенен сърфактант при първичен или вторичен сърфактант дефицит
 • Диуретици при белодробен оток. Внимание: налице е риск от системна хипотония.
 • Полицитемия с хематокрит над 0.65 – хемодилуция, евентуално частична обменна трансфузия с плазма за редуциране на хематокрита до 0.50-0.55.
 • При анемия – хемотрансфузия и поддържане на хемоглобин над 150 g/l (подобрява се транспортният капацитет за кислорода).
 • Корекция на механични проблеми, водещи до белодробна хипертония: плеврални изливи, асцит, екстраалвеоларни газови колекции (пневмоторакс)
 • Хирургично лечение при вродени аномалии, когато е възможно – диафрагмална херния, белодробни кисти.

 

2. Стабилизиране на хемодинамиката:

Системната хипотенсия увеличава грандиента между белодробното и системно налягане, увеличава Д-Л шънт и засилва хипоксемията. За преодоляването се прилагат:

 • Корекция на хиповолемията и обемозаместване: АВ плазма, хуман серум албумин, водно-електролитни разтвори.
 • Кардиотоници: допамин, добутамин, адреналин, норадреналин;
 • Контрол на терапията чрез мониториране на RR и централното венозно налягане.

 

 1. Респираторна терапия:

Кислородът, респираторната и метаболитна алкалоза действат като белодробни вазодилататори.

3.1. Целеви стойности на кръвните газове и рН:

 • РаО2 75-98 mmHg и SpO2 92-97% при деца >34 г.с; РаО2 55-70 mmHg и SpO2 90-95% при деца <34г.с.
 • PaCO2: 35-45 mmHg;
 • рН: 7.40-7.50. За целта може да се наложи корекция на метаболитната ацидоза с инфузия на натриев бикарбонат (индуциране на лека метаболитна алкалоза редуцира белодробната съдова резистентност).

3.2. Стратегии на вентилация:

      А. Конвенционална вентилация:

 • Често са необходими високи средни налягания, честоти и кислородни концентрации
 • Използване на синхронизирани режими за по-добра адаптация към апарата.
 • Съобразяване с подлежащата белодробна патология
 • Седиране и релаксация често за по-добра синхронизацията с апарата.

      Б. Високофреквентна осцилаторна вентилация (HFOV):

 • Индицирана е, ако въпреки максимални параметри на конвенционална вентилация (Pin> 25cm H2O, FiO2 8-1.0, високи честоти) и сърфактант хипоксемията персистира.
 • Подобрява газообмена (оксигенацията!)
 • Намалява баротравмата в сравнение с конвенционалните режими
 • Подобрява отношението вентилация/перфузия и редуцира интрапулмоналния дясно-ляв шънт.
 • Започва се МАР 0-2сmН2О над това на предшестващата конвенционална вентилация, същата FiO2 и честота 8-10Hz.
 • МАР се повишава постепенно до постигане на целевите стойности на кръвните газове
 • Внимание: много висок МАР нарушава венозното връщане към сърцето, понижава сърдечния ударен обем и води до артериална хипотония. Прилага се инфузия с инотропни медикаменти (допамин, допамин)
 • Отвикването е постепенно, след стабилизиране на състоянието. Първоначално се понижава FiO2, след това МАР.

      В. Принципи на поведение при вентилаторната терапия:

 • Промяната в параметрите на вентилация трябва да става постепенно.
 • Резки промени на FiO2, МАР или смяна на режима на вентилация могот до доведат до “rebound” – белодробен вазоспазъм и увеличение на дясно-лeвия шънт.
 • При реверзибелните форми на ППХН острата фаза продължава 3-5 дни, след което се очаква понижение на БСР и е възможно по-бързо отвикване от механичната вентилация.
 • Седиране, релаксация, „minimal handling”
 1. Медикаментозна терапия, целяща белодробна вазодилатация (Фиг. 2)

4.1. Инхалаторен азотен окис (iNO):

А. Механизъм на действие:

 • Ендогенният азотен окис е мощен белодробен вазодилататор.
 • Инхалаторен NO е селективен белодробен вазодилатор
 • Има кратко време на полуразпад 3-6s, поради което липсва на системна хипотония.

Б. Потенциална токсичност

 • Метхемоглобинемия: хемоглобинът свързва NO в метхемоглобин. Метхемоглобинемия при терапия с iNO е изключително рядка и при дози над 50 ppm, каквито не се използват. Изключение: вроден дефицит на метхемоглобинредуктаза, при което  метхемоглобинемията води до тежка тъканна хипоксия.  
 • NO2:  iNO реагира с кислорода и образува токсичния NO2, поради което смесването на iNO с вентилаторните газове става чрез Y-връзка максимално близо до ендотрахеалния тубус.
 • Мониториране: NO2 (вградени в апаратите за iNO сензори) и метхемоглобин (с перкутанен монитор или кръвна проба)
 • NO е Thr антиагрегант, поради което преди започване на терапията се изследва хемостазата и тромбоцити.
 • В. Индикации за терапия с iNO:
 • Кислороден индекс OI > 25; OI = MAP (cm H2O) x FiO2 x 100 / PaO2 (mmHg);
 • PaO2 < 100 mmHg в условията на хипероксичен тест (FiO2 =1);
 • Ехокардиографски данни за пулмонална хипертония при доносени деца;
 • Г. Провеждане на терапията с iNO:
 • Начало: 20 ppm (parts per million)
 • След подобрение на оксигенацията и понижение на FiO2<5 iNO се редуцира прогресивно (20→10 →5ppm за 12-24ч). Следи се за rebound на хипоксемията, в тези случай намалението на iNO става по-бавно или се връща предходната концентрация.
 • При достигане на доза от 5 ppm следва по-бавно понижение на 3→2→1ppm.
 • Отвикването е неуспешно, ако са необходими: FiO2>0.75 за поддържане на PaO2>60mmHg или SpO2> 92%.
 • iNO е ефективен на фона на адекватна алвеоларна вентилация. Затова при деца с подлежащо дифузно белодробно заболяване се обсъжда осцилаторна вентилация и/или екзогенен сърфактант (често е налице вторичен сърфактант-дефицит).

 

4.2. Вазодилататори, прилагани по системен път (парентерално или ентерално):

Принципи:

 • Няма строго селективни белодробни вазодилататори, прилагани ентерално или парентерално. Всички имат повече (неселективните) или по-малко (селективните) периферен вазодилатативен ефект
 • При дясно-ляв шънт на предсърдно ниво (FO) разпределението на медикамента става предимно в системното кръвообращение с ефект хипотония.
 • Мониториране: RR и централното венозно налягане (поради риск от хипотония и шок), SpO2 и PaO2 (за преценка на ефекта от терапията).

А. Неселективни вазодилататори

 • Tholazolin (Priscol)неселективен a-адренергичен блокер:
  • Много странични ефекти: системна хипотензия (при 67%), тромбоцитопения (31%), белодробни и гастроинтестинални хеморагии. Прилага се по изключение.
 • Mg sulfas, Cormagnesin (калциев антагонист):
 • Натоварваща доза 200mg/kg/30-60 min; Поддържаща доза 30-50mg/kg/h
 • Странични ефекти: хипотония, седиране и мускулна релаксация, апнеи, повишена чувствителност към оксидативен стрес.
 • Не се препоръчва като рутинна терапия.
 • Други неселективни ваздилататори: калциеви антагонисти (нифедипин), АСЕ-инхибитори (каптоприл). Никой не се е наложил като рутинна терапия при ППХН.

В. Селективни белодробни вазодилататори (Фиг. 2)

 • Sildenafil (Revatio, Viagra):
 • Действие: Инхибитор на фосфодиестераз-5, която е специфична за белия дроб и пениса. Блокира разграждането на cGMP и удължава времето му на полуживот, с което потенцира действието на ендо-и екзогенния NO →селективна белодробна вазодилатация.
 • Приложение: 1 mg/kg/ 6h р.о.
 • Супероксиддизмутаза:
 • Използването на високи кислородни концентрации при лечението на ППХН повишава образуването свободни кислородни радикали, които увреждат клетъчните мембрани и водят до вазоконстрикция.
 • Антиоксидантна терапия със супероксиддизмутаза ендотрахеално, понижава налягането в пулмоналната артерия и усилва вазодилататорния ефект на
 • Milrinone: Повлиява СОХ-зависимата вазодилатация.
 • Инхибитор на фосфодиестераза 3. Предотвратява разграждането на сАМР и води до селективна белодробна вазодилатация с минимален риск от  системна хипотензия.
 • Има и инотропен ефект – подобрява сърдечния ударен обем.
 • Приложение: 1 амп + 5% Sol.Gluc до 50ml → в 1ml = 200 μg
 • В инфузията: Начало 50 μg/kg/10min → 20-40 μg/kg/h (0.1-0.2ml/kg/h от разтвора)
 • Ендотелин-рецепторни антагонисти:
 • ЕТ-1 е вазоактивен фактор в съдовия ендотел, който предизвиква вазоконстрикция и пролиферация на гладката съдова мускулатура. Действието му се опосредства от ендотелинови рецептори. Bosentan е антагонист на ендотелиновите рецептори и подобрява хемодинамиката при пациенти с белодробна хипертония. Приложението му при новородени е в процес на проучване.

 

 1. Екстракорпорална мембранна оксигенация (ЕСМО)

5.1. Показания за ЕСМО при новородени с ППХН:

 • Тежка дихателна недостатъчност, усложнена с вторична сърдечна декомпенсация,
 • Липса на ефект от респираторната, медикаментозна терапия и iNO
 • ОІ: двукратно >40 в рамките на 1 час; еднократно >60 на фона на HFOV; еднократно >40 при дете с кардио-циркулаторна нестабилност.

5.2. Противопоказания:

 • Гестационна възраст <34 г.с. и/или тегло <1500g
 • Значителен интравентрикуларен или паренхимен кръвоизлив
 • Тежки коагулапатии
 • Настъпили паренхимни белодробни увреждания вследствие апаратната вентилация
 • Летални вродени аномалии или нереверзибелни състояния.

5.3. Принципи на провеждане на ЕСМО:

 • Използва се вено-артериален или вено-венозен байпас
 • Газообменът – доставка на О2 и елиминиране на СО2, се осъществява в мембранен оксигенатор при продължаваща механичната вентилация.
 • Целеви стойности на кръвните газове: РaCO2 40-45mmHg, PaO2>60mmHg. След стабилизирането им започва постепенно отвикване от ЕСМО.
 • Следи се коагулационният статус поради възможни коагулационни нарушения (наличие на хепарин в системата).

5.4. Усложнения:

 • Вътречерепни кръвоизливи (хепарин в системата);
 • Тромбози и емболии, свързани с канюлирането;
 • Аневризма на контралатералната а.carotis;
 • Локални: отоци, некрози.

 

VІІІ. Изход при деца с ППХН

 • Смъртност: След въвеждане на методи на лечение като ЕСМО, iNO, HFOV смъртността се понижава от 20-50% до 10-15% (все още висока).
 • Късни последици и заболеваемост: 20% вероятност от рехоспитализации през първата година и с 20-46% риск от неврологични, когнитивни или слухови нарушения.

 

Литература:

 1. Aschner JL, Fike CD. New developments in the pathogenesis and management of neonatal pulmonary hypertension. In Bancalari E, Polin AR. The Newborn Lung: Neonatology questions and controversies. 1st Saunders;2008:241-299.
 2. Berti A, Janes A, Furlan R, Macagno F. High prevalence of minor neurologic deficits in a long-term neurodevelopmental follow-up of children with severe persistent pulmonary hypertension of the newborn: a cohort study. Ital J Pediatr. 2010 Jun 13. 36:45.
 3. Cabral JE, Belik J. Persistent pulmonary hypertension of the newborn: recent advances in pathophysiology and treatment. J Pediatr (Rio J). 2013. 89(3):226-42.
 4. Clark RH, Kueser TJ, Walker MW, et al. Low-dose nitric oxide therapy for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Clinical Inhaled Nitric Oxide Research Group. N Engl J Med. 2000 Feb 17. 342(7):469-74.
 5. Finer NN, Barrington KJ. Nitric oxide for respiratory failure in infants born at or near term. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD000399..
 6. Konduri GG, Kim UO. Advances in the diagnosis and management of persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatr Clin North Am 2009;56(3):579-600.
 7. Levy M, Maurey C, Chailley-Heu B, et al. Developmental changes in endothelial and vasoactive angiogenic growth factors in human perinatal lung. Pediatr Res 2005;57:248.
 8. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. In Oxford handbook of neonatology. Second ed. ISBN 978-0-19-870395-2. Oxford university press; 2019:122
 9. Neonatal Inhaled Nitric Oxide Study Group. Inhaled nitric oxide in term and near-term infants: Neurodevelopmental follow-up of the Neonatal Inhaled Nitric Oxide Study Group (NINOS). J Pediatr 2000;136:611-7.
 10. Schumacher RE, Donn SM. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. In Donn SM, Sinha SK. Manual of Neonatal Respiratory Care. Springer 3rd 2012; 565-576.
 11. Steinchorn RH. Neonatal pulmonary hypertension. Pediatr Crit Care Med 2010;11(Suppl 2):79-84.
 12. Suguihara C. Treatment of persistent pulmonary hypertension of the newbor J Pediatr 2001; 77 (Supl.1):17-24.
 13. Teng RJ, Wu TJ. Persistent pulmonary hypertension of the newborn. J Formos Med Assoc. 2013;112(4):177-84.
 14. Van Marter LJ. Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn. In Cloherty JP, Eichenwald EC, Hansen AR, Stark AR. Manual of Neonatal Care. 7th Lippincott Williams & Wilkins;2012:435-442.
 15. Weisz DE, McNamara PJ. Cardiovascular Assessment. In Goldsmith JP, Korotkin EH, Keszler M, Suresh GK. Assisted Ventilation of the 6th ed. Elsevier 2017:125-9

 

 

 

24.01.2023 г.

Изготвил: д-р Л. Вакрилова

СБАЛАГ „Майчин дом“, София

Клиника по неонатология