Алгоритъм: мекониален аспирационен синдром (МАС)

І. Дефиниране на понятията

 1. Мекониум

Плътна зелено-черна субстанция в гастро-интестиналния тракт на плода, състояща се от: 72-80% вода, десквамирани клетки, чревни секрети, жлъчни пигменти, (на тях се дължи зелено-черния цвят); погълната амниотична течност, съдържаща лануго, верникс, гликопротеини и мукополизахариди, липиди.

 1. Мекониални околоплодни води (МОВ)
 • Честота: около 10% от всички раждания (8 до 25% според различни автори)
 • Право пропорционална зависимост от гестационната възраст: изключение преди 34 г.с., под 2% преди 37 г.с.; 35-44% при гестационна възраст ≥ 42 г.с.
 • Симптом на фетален дистрес: нарушена фетоплацентарна циркулация, компресия на пъпна връв, хипоксия на плода, инфекция и др. => парасимпатикусова стимулираация => активирана чревна перисталтика, ускорен мекониален пасаж.
 1. Мекониален аспирационен синдром (МАС)
 • Дефиниция: Респираторен дистрес, дължащ се на аспирация на МОВ в белия дроб
 • Честота: 2-6% от новородените с МОВ развиват МАС (0.6-6/1000 живородени)
 • Аспирацията на мекониум може да настъпи преди раждането (in utero хипоксията стимулира гаспове), по време или след раждане.
 • МАС е по-вероятен при: наличие гъст мекониум в околоплодните води, тежка асфиксия (ниски оценки по Апгар и рН от пъпна артерия),
 • 30-60% от новородените с МАС се нуждаят от механична вентилация, 10-25% развиват пневмоторакс, леталитетът е 2-7%.

 

ІІ. Патофизиологични механизми при МАС

 1. При фетален дистрес:
 • Хипоксията отключва гаспове преди, по време или след раждането => МОВ (в част от случаите – плътни партикули мекониум) попадат в дихателните пътища.
 • При продължителен фетален дистрес хроничната хипоксия води до хипертрофия на медията на малките белодробни съдове и повишена белодробната съдова резистентност (БСР).
 1. Патофизиологични механизми на МАС след раждането (Фиг. 1):

Със започване на дишането мекониумът мигрира дистално от горните дихателни пътища. Това води до белодробно увреждане по някой от следните механизми:

 • Механична обструкция на дихателни пътища:

– При пълна обструкция: дистално от нея настъпва ателектаза.

– При частична обструкция: „клапен“ ефект с нагнетяване на въздух и хиперинфлация дистално от обструкцията ( „air-trapping“ механизъм) => висок риск от пневмоторакс.

 • Интрапулмонални дясно-леви шънтове поради перфузиране на недобре вентилирани участаци (нарушено отношение вентилация/перфузия) => хипоксемия => белодробна хипертония
 • Химичен пневмонит:
 • Мекониумът провокира инфламаторна реакция, инфилтрация на неутрофили, некрози на белодробния ендотел => „възпалителна” обструкция на малките дихателни пътища => повишена белодробната резистентност => дълги time constants (да се има предвид при избора на параметри на вентилация!)
 • Често – суперпонирана бактериална инфекция.
 • Вторичен сърфактант дефицит: Мекониумът и възпалителната реакция водят до инактивиране на сърфактанта => прогресиращи ателектази.
 • Персистираща пулмонална хипертония (ППХН):

– усложнение при около 1/3 от децата с МАС (виж и алгоритъм за ППХН).

– белодробната съдова резистентност (БСР) е увеличена вследствие хипертрофия на медията на интраацинарните артериоли при продължителна интраутеринна хипоксия и/или вазоспазъм, причинен от хипоксемията и възпалителната реакция при МАС. Създават се условия за интра и екстрапулмонални дясно-леви шънтове, които засилват допълнително хипоксемията.

ІІІ. Диагностика

 1. Клинични симптоми:
 • Често – хронологична и/или морфологична преносеност,
 • Данни за фетално страдание и/или интраутеринна инфекция.
 • МОВ, евентуално зелено оцветени верникс, пъпна връв, плацента, ципи, нокти;
 • Интра/перинатална асфиксия (нисък Апгар-скор);
 • Симптоми на респираторен дистрес, които прогресират: цианоза, пъшкане, “разперени ноздри”, тахипнея, тираж;
 • Прераздут, скъсен гръден кош, с увеличен предно-заден диаметър;
 • Аускултация: хрипове, крепитации, експираторно стенене, отслабено до липсващо дишане при масивни ателектази.
 1. Алкално-киселинен статус (АКС) и кръвни газове:
 • От пъпна артерия: метаболитна или смесена ацидоза, повишен лактат при по-продължителна хипоксия. Не винаги има корелация с оценката по Апгар;
 • След раждането:
 • Хипоксемия – при масивно засягане на белодробния паренхим или ППХН;
 • Хипокарбия – при активно дишащи бебета с компенсаторна тахипнея;
 • Хиперкарбия – при масивни ателектази, емфизем, екстраалвеоларен газ;
 • Метаболитна/смесена ацидоза – при тежка хипоксия (масивна аспирация, ППХН).
 1. Рентгенографски находки – разнообразни:
 • Бъчвовиден гръден кош, прераздут (air trapping); хоризонтални ребра
 • Неравномерни петнисти инфилтративни засенчвания, предимно в дясно;
 • Участъци на ателектази и хипервентилация
 • Образ, подобен на „влажния бял дроб” при транзиторна тахипнея
 • Екстраалвеоларен газ – при пневмоторакс, пневмомедиастинум
 • Видимо нормален рентгенов образ
 • Често рентгеновите промени не корелират с тежестта на заболяване. По правило те следват клиничната прогресия, тъй като съпътстващите МАС възпалителни промени се развиват в хода на заболяването.
 1. Протичане:
 • Симптомите прогресират в първите 12-24ч след раждането поради периферна миграция на мекониума в белия дроб.
 • Възстановяването е бавно и дихателната недостатъчност персистира над 1 седмица, като децата най-често остават с повишени кислородни потребности по-дълго.

 

ІV. Поведение в родилна зала (РЗ)

 1. При наличие на МОВ:
 • По време на раждането присъства лекар с опит в неонаталната ресусцитация.
 • Обемът на реанимацията се определя от тежестта на асфиксията и се осъществява според алгоритъма за неонатална реанимация (виж и алгоритъм за реанимция в родилна зала)
 • При липса на неонатална депресия (плачещо, активно бебе с добър тонус): евентуално аспирация на стомаха за отстраняване на погълнати мекониални материи, наблюдение, рутинни грижи, скрининг за инфекция
 1. При тежка асфиксия поведението зависи от опита на реаниматора
 • При липса на възможност за бърза интубация и ендотрахеална аспирация:
 • реанимация съобразно общия алгоритъм като акцент се поставя върху осигуряване на адекватна вентилация;
 • аспирират се горните дихателни пътища и стомаха;
 • започва се обдишване с балон или Т-парче (Neopuff).
 • При липсващо/неефективно дишане с данни за обструкция:
 • Ларингоскопски оглед;
 • При наличие на мекониум/секрети под или над гласните връзки: аспирация на секретите, интубация, ендотрахеална аспирация и аспирация на стомаха до максимално изчистване от мекониалните материи;
 • Реанимацията продължава съобразно общия алгоритъм: обдишване с позитивно налягане и газова смес, като при доносени деца се започва с 21% кислород и се продължава съобразно клиничното състояние и данните от пулсоксиметрията.

 

V. Пoведение в Интензивно отделение

 1. Рутинни грижи и лечение

1.1. При липса неонатална депресия – наблюдение, рутинно поведение, скрининг за инфекция.

1.2. Инфузионна терапия:

 • Съобразно алгоритъма за парентерално хранене.
 • Поради риск от мозъчен и белодробен оток е необходима рестрикция на течности: 50-60 ml/kg през І ден, постепенно увеличение след това.
 • Корекция на отклоненията в глюкозната, електролитната и калциева хомеостаза.
 • Инфузия с NaHCO3 при декомпенсирана метаболитна ацидоза, резистентна на респираторната терапия.
 • При пациенти с високи вентилаторни и кислородни нужди се поддържа Hb >150 g/l, Ht >40%, като при нужда се прелива еритроцитен концентрат.

1.3. Кардиотонична терапия с Dopamine/Dobutamine при системна хипотония с нисък сърдечен дебит на лява камера и при ППХН.

1.4. Антибиотична терапия се провежда поради следните причини:

 • Мекониумът стимулира бактериалния растеж
 • Интраамниотичната инфекция може да доведе до ускорен пасаж, МОВ и аспирация на инфектирани околоплодни води.
 • Диференциалната диагноза с бактериална пневмония е трудна поради сходната клинична и рентгенова находка

1.5. Седиране и релаксация се налага при активни деца на апаратна вентилация.

 1. Респираторна терапия

2.1. Кислородотерапия:

 • Цел: SpO2 95-97% и РаО2 60-90 mmHg (умерена хипероксияемия)
 • Поради висок риск от пневмоторакс при спонтанно дишащи новородени FiO2 се увеличава постепенно и ако състоянието позволява се избягва интубация.
 • Кислородът се подава като топла, овлажнена газова смес с дозирана концентрация в кислородна палатка или в кувьоз.
 • Назалните канюли са неинвазивен метод за кислородотерапия. Използва се както нисък (1-2 l/min), така и висок поток (3-7 l/min) с дозирана кислородна концентрация.
 • При FiO2>6 за поддържане на желаната оксигенация се преминава към СРАР или механична вентилация с интермитентно позитивно налягане (IPPV).

2.2. Назален СРАР:

 • Индикации: спонтанно дишащи бебета с кислородни нужди от FiO2 >5-0.6 и/или задълбочаване на диспнеята.
 • СРАР +4 до +6cm H2O може да подобри оксигенацията: стабилизира малките дихателни пътища, подобрява вентилацията на хиповентилирани участъци, редуцира клапния механизъм.
 • Потенциални усложнения: хиперинфлация, “gas trapping”, увеличен функционален остатъчен капацитет => риск от пневмоторакс, нарушено венозно връщане към сърцето, намален ударен обем, системна хипотония, увеличение на екстрапулмоналните дясно-леви шънтове и задълбочаване на хипиксемията.

2.3.  Конвенционална асистирана вентилация (АВ)

 • Интубация и АВ се започва при: задълбочаване на диспнеята, РаО2< 50mmHg при дишане на 100% О2 и/или PaCO2>60mmHg;
 • Параметри на АВ: като при обструктивно заболяване с висока белодробна резистентност (дълги експираторни time constants);
 • Ниска до умерена честота на обдишване (25-50/min), дълги експираторни времена (Tex>0.5-0.6s). При високи честоти на обдишване с къси експираторни времена налягането не се понижава до зададения РЕЕР => “air trapping”, риск от пневмоторакс;
 • РЕЕР 4-5 смН2О;
 • При режими с контролирани налягания: РІР достатъчно за синхронно повдигане на гръдната стена. Често за постигане на адекватна вентилация са необходими високи Рmax – до 30 cmH2O;
 • При режим с контролиран/гарантиран обем: VТ (дихателен обем) 4-5ml/kg;
 • Цел на респираторната терапия при МАС е поддържане на лека хипероксигенация (РаО2 70-90mmHg) и хипервентилация (РаСО2 35-40mmHg), необходими за преодоляване на белодробната вазоконстрикция и пулмонална хипертония;
 • Използването на синхронизирани режими на вентилация, намалява риска от пневмоторакс;
 • По време на АВ са необходими седиране и релаксация.

2.4. Високофреквентна осцилаторна вентилация (HFOV):

 • HFOV е препоръчителна при деца, които не се постига адекватна вентилация и оксигенация с конвенционалните режими на АВ или при наличие на екстраалвеоларен газ (виж също алгоритъм за ППХН).
 1. Екзогенен сърфактант
 • Мекониумът води до вторичен сърфактант дефицит.
 • Екзогенен сърфактант се прилага при деца с масивна мекониална аспирация в тежко състояние и с изразена дихателна недостатъчност. Не е метод за рутинно лечение на МАС.
 • Аплицира се ендотрахеално като:
 • Болус: 100 mg/kg 2-4 пъти през 6 ч. Желателно е І доза да се аплицира до 6-и ч.
 • Бронхо-алвеоларен лаваж: Сърфактантът свързва част от мекониалните партикули в дихателните пътища и ги евакуира при лаважа. Това води до по-бързо стабилизиране на оксигенацията и скъсява времето на АВ.
 1. Екстракорпорална мембранна оксигенация (ЕСМО)
 • При тежка неповлияваща се от другите методи на лечение хипоксемия (ОІ>40) и висок риск от смърт (50-80%).
 • От всички третирани с ЕСМО пациенти новородените с МАС са с най-кратка продължителност на лечение и с най-висока преживяемост (90%).

VІ. Лечение на усложненията

 1. Пулмонална хипертония (виж алгоритъма за ППХН)
 • HFOV, инхалаторен NO, ECMO;
 • Инфузия с Dopamine/Dobutamine.
 1. Пневмоторакс (при 10-25% от пациентите с МАС, до 50% при деца с МАС и АВ)
 • Торакоцентеза, дренаж и трайна аспирация;
 • Седиране, релаксация;
 • Намаляване на МАР и РЕЕР.
 1. Белодробни последици
 • Нужда от кислород > от 1 месец е налице при около 5% от преживелите с МАС;
 • При част от тях се регистрират: нарушени белодробни функционални покозатели, повишена реактивност на дихателните пътища с епизоди на обструкция, по-висока честота на пневмониите.

 

Литература:

 1. Bradley A. Yoder, MD. Mechanical Ventilation: Disease-Specific Strategies. Chapter 23, Goldsmith Karotkin, Kescler, Suresh. Assisted ventilation of the neonate. 6-th ed. 2017;  Elsevier 233-236.
 2. Burris HH. Meconium aspiration. In Clothery JP, Eichenwald EC, Hansen AR, Stark AR. Manual of Neonatal care. 7th Lippincott Wililams& Wilkins 2012: 429-435.
 3. Dargaville PA, Copnell B, Australian and New Zealand Neonatal Network:The epidemiology of meconium aspiration syndrome: incidence, risk factors, therapies, and outcome. Pediatrics 2006;117(5):1712-1721.
 4. El Shahed AI, Dargaville PA, Ohlsson A, Soll R: Surfactant for meconium aspiration syndrome in term and late preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2014; (12):CD002054.
 5. Goldsmith JP: Continuous positive airway pressure and conventional MV in the treatment of meconium aspiration syndrome. J Perinatol 28(3):549-555, 2008.
 6. Meconium aspiration syndrome. In Oxford handbook of neonatology. Second ed. ISBN 978-0-19-870395-2. Oxford university press; 2019:120.
 7. Sharma S, Clark S, Abubakar K, Keszler M: Tidal volume requirement in mechanically ventilated infants with meconium aspiration syndrome. AmJ Perinatol 2015;32(10):916-919.
 8. Whitfield JM, Charsha DS, Chiruvolu A: Prevention of meconium aspiration syndrome: an update and the Baylor experience. Proc Bayl Univ Med Cent 2009;22(2):128-131.
 9. Wiswell ET. Meconium aspiration syndrome (Chapter 63). In Donn SM, Sinha SK. Manual of Neonatal Respiratory care. 3rd Springer; 2012:555-561.

 

24.01.2023 г.

Изготвил: д-р Л. Вакрилова

СБАЛАГ „Майчин дом“, София

Клиника по неонатология