Алгоритъм за диагностика и лечение на неонаталните инфекции

Инфекциите на плода и новороденото са една от основните причини за неонатална заболеваемост и смъртност, с най-честа клинична изява бактериален сепсис и менингит. При 80% от ражданията преди 30 гест. седмица (г.с.) има признаци за бактериална инфекция  в амниотичната течност и/или околоплодните мембрани, в сравнение с 30% от тези, настъпили след 37 г.с. Смъртността вследствие на инфекции нараства с намаляване на рожденото тегло и е в пряка зависимост от вида на бактериалния причинител.

Преживелите новородени могат да имат тежки неврологични последици при  локализация на инфекцията в ЦНС, но допълнителна роля играе и вторичната хипоксемия, резултат на септичния шок, персистиращата пулмонална хипертензия и тежките паренхимни белодробни увреди.

 

Дефиниции: според ISDC-2001

 • Синдром на системен възпалителен отговор /ССВО/;
 • Сепсис-ССВО с известно огнище на инфекция и микробиологично доказан причинител;
 • Тежък сепсис-мултиорганно засягане;
 • Септичен шок-тежък сепсис и полиорганна недостатъчност.

 

При новородените се използват следните понятия:

 • Клиничен сепсис – наличие на клинични симптоми при негативна хемокултура;
 • Неонатална септицемия – клинични симптоми и позитивна хемокултура;
 • Неонатална бактериемия – позитивна хемокултура, клинични симптоми/+/-/.

 

Предпоставки за повишената податливост на новородените спрямо инфекциите

 1. Имунен отговор спрямо инфекциите през бременността:

По време на феталното развитие интерлевкини IL-23, IL-10, IL-6, както и Т helper-17-медиираният имунен отговор са активирани, докато TNF алфа и IL-1 бета и Тhelper-1 медиираният имунен отговор са подтиснати (в двете части – фетус и амнион). Имунитетът, свързан с инфекциите по време на гестацията, зависи от патогените.

 1. Особености на имунитета на новороденото:
 • различия в  особеностите  на имунитета в зависимост от категорията новородено /доносено, недоносено, дете с ИУРП/;
 • кожна незрялост с намалена защитна бариерна функция /богато кръвоснабдена, тънка кожа, наличие на множество „входни врати”, нисък локален имунитет/;
 • липсваща продукция на антитела/пасивен пренос само на IgG, намален брой и функция на тъканните макрофаги, ниски  нива и активност на комплемента,  намален гама интерферон;
 • склонност към бързо генерализиране на инфекцията.

 

Рискови фактори

 1. От страна на майката и бременността:
 • анамнеза за прекарана инфекция по време на бременността (особено трети триместър) – хориоамнионит и проведено антибиотично лечение, хронични инфекции при бременната. Хориоамнионитът е водеща причина за вродена инфекция. Той присъства в 10-40% от случаите с майчина перипартална температура и при 50% от тези с преждевременно раждане, като може да засегне амниотичната течност, плацентата и плода. Важен индикатор при доносените са хистологично доказаните плацентарни промени след раждането – при 53.7% от случаите, дори и с асимптомно протичане при майката;
 • Фебрилитет на майката преди, по време на и след раждането, левкоцитоза, бактериурия, положителни влагалищни секрети;
 • Период на безводие преди раждането повече от 18 часа;
 • Промяна в цвета и/или мириса на околоплодната течност;
 • Честота на вагиналните тушета в хода на раждането;
 • Микробиологична колонизация (патогени от влагалищен секрет, цервикален секрет, урина, хемокултура);
 • Промени в кръвната картина и С-реактивен протеин у бременната в полза на инфекция.

 

 1. От страна на плода:
 • Недоносеност;
 • Вродени имунни заболявания и имунодефицитни състояния;
 • Mъжки пол.

 

 1. Ятрогенни причини:
 • Инвазивни диагностични и терапевтични манипулации – реанимация, апаратна вентилация, парентерално хранене, централни венозни катетри, уринарни катетри, ВПШ;
 • Удължен болничен престой;
 • Продължително антибиотично лечение с широкоспектърни антибиотици.

 

Видове инфекции при новородените

 1. Майчино-фетални инфекции (вродени)
 • Конгенитална инфекция с начало ин утеро – с вертикална трансмисия, вирусни – цитомегалия, рубеола, варицела зостер вирус, ХИВ; протозойни – малария, токсоплазмоза;
 • Възникнала по време на родовия процес от майчиния генитален тракт – асцендентен/контактен път на инфектиране:

– Бактериални – стрептококи гр В, Е коли, ентерококи, стафилококи  и др.;

– Вирусни – херпес симплекс тип 2;

– Сексуално трансмисивни – гарднерела вагиналис, трихомонас вагиналис, микоплазма гениталиум, хламидия трахоматис, гонококи;

– Бактериална вагиноза (15-40 % от бременните) води до дисбаланс на вагиналната екосистема. Феталният възпалителен  отговор е свързан с директното влияние на бактериалните токсини и освобождаване на вторични медиатори на възпалението. Последните генерират последователно интраамниотична и дори интраутеринна инфекция, с отражение и  върху вътреутробния растеж на плода /ИУРП/;

– Уроинфекции  по време на бременността.

 

 1. Придобити – вирусни, бактериални, кандидозни
 • свързани с медицинското обслужване (ръцете на персонала са сигнификантен резервоар на бактерии);
 • роля на майката, други деца в ИО;
 • продължителен престой в ИО – инвазивни манипулации (апаратна вентилация, катетър свързани инфекции, НЕК);
 • нарушена кожна цялост – супуративни лезии;
 • храната – кърма, адаптирани млека;
 • с домашната среда и грешки в обслужването на детето след изписването – контакт с болни, недобра хигиена, храната;
 • предполагаем анатомичен дефект, подлежащо имунологично заболяване  и метаболитни абнормности.

 

 1. Според времето на клинична изява след раждането и протичането на инфекцията
 • Ранни – с начало до 72 час, вследствие на майчино-фетална (вродена) инфекция, 1-2 на 1000. Честотата е над два пъти по-висока при недоносените, а при родените под 1000 г достига 15-23%. Протичат като сепсис, вродена пневмония, менингит;
 • Късни – с начало след 3 ден, вследствие майчино-фетална или инфекция, свързана с медицинското обслужване – висока честота при недоносените под 1500 г. При 21% от тях по време на лечението в ИО се доказва сепсис с позитивна хемокултура. Протичат като вентилатор асоциирани пневмонии, късен сепсис (катетър свързан), НЕК, остеоартрит,  менингит, инфекции на кожата, лигавиците и пъпа, уроинфекция.

 

Микробиология на неонаталните инфекции

 1. Ранни
 • Бета хемолитични стрептококи група В, серотип 1а,1 б, 2 и 3 (полизахариден тип 3 се изолира най- често при сепсис, усложнен с менингит);
 • Е. coli и други грам /-/ чревни бактерии – относителната им честота нараства след въвеждането интрапарталната профилактика срещу бета хемолитичните стрептококи, К1 тип – сепсис и менингит;
 • Lysteria monocytogenes – особено вирулентен при заразяване по време на бременност, причина за спонтанни аборти, преждевременно раждане или сепсис и менингит (ранен и късен);
 • influenzae; Str. Pneumoniae; S. aureus; Ureaplasma Urealyticum.
 1. Късни
 • Грам/+/ микроорганизми – бета хемолитични стрептококи тип 3;
 • Коагулазо негавен стафилокок, S. Aureus (метицилин резистентни);
 • Ентерококи (гр Д стрептококи);
 • Грам /-/ микроорганизми – Е. coli К1, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas aer., Acinetobacter – бактериемията често се асоциира с уроинфекция през първия месец;
 • Lysteria monocytogenes;
 • Candida albicans – недоносени, продължително АБ лечение с широкоспектърни антибиотици.

Бактериалните агенти предизвикват бактериемия  у  плода, която обуславя различна честота на смъртност в зависимост от причинителите, времето след раждането и  рожденото тегло.

 

Диагностика на неонаталните инфекции

 1. Клинична симптоматика – неспецифична, особено при недоносените
 • нарушено общо състояние, понижени мускулен тонус и реактивност, фебрилитет и температурна нестабилност;
 • дихателни нарушения – РДС, нарушен ритъм на дишането – апнеи, прогресивно влошаване на дихателната функция;
 • кардиоваскуларна дисфункция – тахипнея, цианоза, артериална хипотония, лоша периферна циркулация;
 • симптоми от страна на ЦНС – промени в мускулния тонус (хипотония, хипертония), неспокойствие, възбудимост, гърчове, апнея, промени в съзнанието (летаргия, кома). С менингит се усложняват 30% от случаите с РНС, 75% от тези с КНС (с майчино фетален произход) и 10-20%  при  нозокомиални  инфекции;
 • симптоми от страна на ГИТ – лош хранителен толеранс, повръщане, балониране на корема, ХСМ, нестабилни изхождания;
 • метаболитни нарушения, ранен (преди 24 час) или персистиращ иктер, хеморагични прояви, петехии, омфалит, пустулоза, конюнктивит.

 

 1. Микробиологични проби
 • хемокултура;
 • стомашен и трахеален аспират (при интубирани деца);
 • ликвор – при съмнение за менингит (наличие на неврологични симптоми), тежко общо състояние, клиничен сепсис;
 • урокултура (при късна инфекция);
 • периферни кожно-лигавични секрети: ушен – взет до 6-ти час, анален секрет, носен, гърлен; очен секрет, пъпен, кожни лезии – по показание.

 

 1. Лабораторни тестове
 • основни: хематологични – левкоцитоза, левкопения, ДКК – олевяване (съотношение щаб/сегмент), анемия, тромбоцитопения, СРП;
 • допълнителни: КАС, рентгенография бял дроб, прокалцитонин, IL-6, урина, ликвор, хемостаза, чернодробни ензими, серологично потвърждение при вирусна етиология и др.

 

Лечение на неонаталните инфекции

Лечението на инфекциите в неонаталния период е комплексно, като антибиотиците имат водеща роля. За овладяване на инфекциозния процес  освен тях  значение имат  и всички други компоненти в терапевтичния план. Успехът на лечението зависи и  от ред  други фактори: майчина история,  клиничната картина при новороденото, начало на антимикробната терапия при взети лабораторни тестове и микробиологични проби, сензитивността на предполагаемия причинител и др.

 

Новородени, показани за АБ лечение:

 • Деца суспектни (майчини рискови фактори) или с прояви на майчинофетална инфекция (доносени, недоносени и бебета с ИУРП);
 • Новородени с инхалаторни синдроми и последващи белодробни възпалителни промени;
 • С прояви на нозокомиални инфекции (локализирани или генерализирани);
 • Деца с конгенитални инфекции (вродена листериоза, луес);
 • По време и след понесени инвазивни манипулации и оперативно лечение:
 • Други.

 

Антибиотична  терапия – приложението й в неонаталния период се съобразява със:

 • анатомофизиологичните и функционални особености на организма на новороденото, функционално съзряване на чернодробната, бъбречна и гастроинтестинална функция;
 • рождено тегло и гестационната възраст ;
 • времето, вида и тежестта на клиничната изява на инфекцията след раждането;
 • вероятен причинител, микробиологични резултати  и антибиотична сензитивност;
 • характер на съпътстваща патология;
 • еволюцията на заболяването и настъпилите усложнения в хода на лечението;
 • фармакодинамиката и кинетиката на прилаганите медикаменти.

Групи  антибиотици, приложими при новородените

 1. Пеницилин,полусинтетични и широкоспектърни пеницилини
 2. Аминоглюкозиди
 3. Цефалоспорини – трета и четвърта генерация
 4. Макролиди
 5. Линкозамиди
 6. Карбапенеми
 7. Гликопептиди
 8. Комбинирани беталактами
 9. Системни антимикотици
 10. Химиотерапевтици
 11. Флуорирани хинолони!!!
 12. Амфениколи!!!

 

Антибиотични комбинации

 • Бета-лактамни пеницилини + аминоглюкозиди
 • Полусинтетични широкоспектърни пеницилини + аминоглюкозиди
 • Полусинтетични широкоспектърни пеницилини + флуорхинолони
 • Цефалоспорини + аминоглюкозиди
 • Гликопептиди + аминоглюкозиди

 

Принципи на  АБ терапия:

 • Начало на антибиотичното лечение при ранен сепсис (пневмония) – емпирична терапия  (2 антибиотика – пеницилини и аминоглюкозид) до получаване на резултат от микробиологичните изследвания и антибиограма, след което терапията се корегира при необходимост;
 • Тройна антибиотична комбинация се назначава при изява на неврологична симптоматика, значителни отклонения в лабораторните проби и/или много тежки инфекции със суспекция за  локализация и  в ЦНС (менингит) – добавяне на трета генерация цефалоспорин;
 • В случаите на клинично и параклинично овладяване на инфекциозния процес в резултат на лечението същото може да не се корегира, въпреки антибиотичната сензитивност на микробиологичния причинител, доказана инвитро (възможност за контаминация при вземане на изследването);
 • При клинично влошаване в състоянието, неповлияване от терапията и изява на нова симптоматика на фона на провежданото лечение се предприемат нови микробиологични изследвания и лечението се променя, независимо дали е получен микробиологичния резултат;
 • В този случай се назначават широкоспектърни антибиотици, покриващи грам /+/ и грам /-/ микробна флора (цефалоспорини трета и четвърта генерация, комбинирани бета лактамни АБ, гликопептиди), съобразно микробиологичния профил на отделението или предварителната информация от микробиологията;
 • При късен сепсис началната емпирична терапия започва  с комбинирани бета лактами на пеницилинова основа и аминоглюкозид при клинически стабилни деца. При новородени с кардиореспираторна нестабилност и подозрение за  коагулазо негативен стафилокок – гликопептиди  и трета генерация цефалоспорин;
 • Емпирична антимикотична терапия (интравенозно амфотерицин В или флуконазол) се прилага при наличие на ЦВК, продължителна интубация, тромбоцитопения под 100 000, приложение на широкоспектърни карбапенеми или цефалоспорини, комбинирана терапия с 2 и 3 АБ и гестационна възраст под 28 г.с.;
 • При суспекция за анаеробна флора към лечението се добавя Метронидазол.

 

Антибиотична терапия при неонатален сепсис и менингит

Микроорганизъм Антибиотик Бактериемия Менингит
GBS Ampicillin/Unasyn/Penicillin G 10d 14-21d
E. coli Cefotaxime/Ampicillin        +Gentamicin/Amicacin 10-14d 21d
CONS Vancomycin 7d 14d
Klebsiella pneumonie Cefotaxime/Meropenem 10-14d 21d
Serratia Cefotaxime/Meropenem +Gentamicin/Amicacin 10-14d 21d
Enterobacter Cefepime/Meropenem 10-14d 21d
Citrobacter Cefepime/Meropenem

+ Gentamicin

10-14d 21d
Enterococcus sp. Ampicillin/Vancomycin

+ Gentamicin

10d 14-21d
Listeria monocytogenes Ampicillin+Gentamicin 10-14d 14-21d
Pseudomonas aerogenosa Ceftazidime/Piperacillin – Tazobactam

+ Gentamicin/Tobramycin

14d 21d
S.aureus (MS) Nafcillin, Meticillin 10-14d 21d
MRSA Vancomycin/Tobramycin 10-14d 21d

 

Приложението на Гентамицин при новородените изисква проследяване на серумна концентрация на медикамента!

 

Начини на приложение на медикаментите

 • При тежки инфекции антибиотиците се прилагат интравенозно (през периферен венозен път или централен венозен достъп);
 • Интрамускулното прилагане води до забавена резорбция и ефект, създаване на “депо”, с опасност от инфилтрати и флегмони, повишена болка (освен ако има изрично указание);
 • Пероралното приложение е възможно само при леки (повърхностни) инфекции при добър ентерален толеранс. Продължителният прием може да доведе до дисбактериоза и чревна транслокация на кандида  с последващ кандидозен сепсис;
 • Интратекално – при менингит (аминоглюкозид).

 

Доза и интервал на  лечение

 • Дозите се изчисляват на кг/телесна маса; редуцират се при прояви на бъбречна недостатъчност;
 • Интервалите на приложение зависят от гестационата възраст, теглото, бъбречната функция и възраст след раждането;
 • До 7-ми ден – двукратно на 12 часов интервал;
 • След 7-ми ден – трикратно на 8 часов интервал, изключая АБ със специални указания (пеницилин при вроден луес 3-4 пъти);
 • При новородените с екстремно ниско рождено тегло и под 28 г.с аминогликозидите се прилагат еднократно на 24/48/часа.

 

Продължителност на приложение

 • Минимален АБ курс – 2-3дни (майчини рискови фактори); среден – 5-7 дни при пневмония, кожна инфекция (5), конюнктивит; удължен – 7-10-12 дни при септицемия, уроинфекция, орална кандидоза (7).
 • Продължителни курсове 14-21 дни се провеждат при септични инфекции и менингит (остеоартрит, НЕК) и са в зависимост от доказания причинител.

 

Прекратяване на лечението

 • овладяване на клиничната симптоматика;
 • нормализиране на параклиниката;
 • негативни микробиологичните резултати.

 

Допълваща терапия – в зависимост от придружаващата симптоматика и параклиника

 • поддържане на дишането – кислород, инвазивни и неинвазивни методи на дихателно подпомагане, сърфактант;
 • поддържане на хомеостазата, корекция на метаболитните, електролитни и биохимични промени, парентерално хранене;
 • венозни инфузии на глюкозо-солеви разтвори ,аминостерил, липиди, ПЗП, Хуманалбумин, еритроцитен и тромбоцитен концентрат, кръвоспиращи, алкализиращи, имуновенин и др.

 

Усложнения

Ранни: Остра дихателна и сърдечносъдова недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, мозъчен оток, ДИК, НЕК;

Късни: остеоартрит, остеомиелит, мозъчни абцеси, вентрикулит, хидроцефалия, зрителни, слухови нарушения,двигателно и ментално изоставане в развитието.

 

Алгоритъм за лечение на неонаталните инфекции

 

 1. Поведение в зависимост от майчините рискови фактори и състоянието на новороденото

 1. Настаняване на новороденото в ИО: мониториране на дишане, сърдечна честота, транскутанна сатурация, крьвно налягане, телесна температура.
 2. Начална стабилизация на състоянието
 • Осигуряване на адекватна дихателна функция (кислород, апаратна вентилация, сърфактант) според клиничното състояние и мониторните показатели (КАС от родилната зала);
 • Поддрьжка на циркулацията след поставяне  на  ПВП (ЦВП с  физиологичен р-р 0.9% – 10 мл/кг, и Хуманалбумин 5% – 10-20 мл/кг, инфузия с  Допамин 6-20 гами /кг./мин при RR< 60/40 за доносени и <50/35 за недоносени, следене на диуреза, включване на парентерално хранене.
 1. Стартиране на първоначалния диагностичен минимум веднага след стабилизацията

ПКК с ДКК, урина,  CRP (интерлевкин 6 или 8, прокалцитонин), кръвна захар,     електролити   хемокултура, кожно-лигавични секрети (носен, ушен, стомашен, пъп, анален, трахеален аспират), урокултура, КАС.

 1. Начало на eмпиричното АБ лечение
 • Начална комбинация с  Ампицилин /Уназин с  Амикин/Гентамицин.
 • При тежка симптоматика, промени в параклиниката и суспекция/клиника на менингит се добавя и Цефотаксим.
 • При неадекватна диуреза аминоглюкозидите се заменят с цефотаксим.

 

 1. Допълнителни изследвания след началната стабилизация на дишането и циркулацията в спешен порядък 3-ти – 6-ти час

– общ белтьк , билирубин с фракции , АЛТ , АСТ , ЛДХ, АФ, ПТВ, фибриноген , ККВ/Д-димери/ , креатинин,урея,имуноглобулини,

 • Лумбален ликвор – цитохимично и микробиологично при съмнение за менингит;
 • Хистология на плацента и пъпна връв;
 • Рентгенография на бял дроб и сърце;
 • ЕХО кардиография (при необходимост);
 • ТФЕГ (при церебрална симптоматика), офталмоскопия (вродени инфекции).
 1. Поведение в зависимост от клиничната симптоматика и резултатите от микробиологичните изследвания (хемокултура и кожно-лигавични секрети) 2-ри – 3-ти ден.

 

Хемокултура

Позитивна Негативна

Кожно-лигавични секрети

+ + +

Клинични симптоми

+ + +/- + + +/-

Поведение

Лечение

10-14 дни – сепсис

21 дни – менингит, остеомиелит, септичен артрит

Изключване на контаминация.

Проверка на останалите маркери за инфекция.

Лечение до нормализиране на клиничните симптоми

Лечение:

10-14 дни – сепсис

21 дни – менингит, остеомиелит, септичен артрит

Лечение:

3-/5/ дни до нормализиране на клиничните симптоми.

Наблюдение.

  Контрол на ХК, CRP, левкоцити, тромбоцити

 

 1. Корекция на антибиотичното лечение след получаване на микробиологичните резултати – избор на антибиотик и продължителност на терапията според причинителя и вида на инфекцията (Manual of neonatal care. LWW, 2012: 626).

*Приложението на Gentamicin при новородените налага ежедневно проследяване на серумна концентрация.

 

 1. Лечение на септичен шок (в някои случаи това лечение е първоначално)
0-5 минута

 

 

 

 

–        Диагностика на нарушената перфузия, респираторния дистрес, Оптимизиране на  вентилаторния режим

–        10 ml /kg  физиологичен разтвор  0.9 % до 60 ml/kg

–        Лечение на хипогликемията  и хипокалциемията (10% Сол. Глюкозе и Калции глюконици)

15 минута –        Симптомите персистират – поставяне на ЦВК  или артериален, включване на Допамин 5-20 гами /kg./min

 

30 минута –        Симптомите персистират – включване на Адреналин  0.1- 0.5-2 mg/kg/min, алкализация с натриев бикарбонат 1-2 ml/kg и според КАС
60 минута –        Симптомите персистират – приложение на глюкокортикоиди  1-2 mg/kg

 

 

 1. Поддържаща терапия
 • Прилагане на други антиинфекциозни медикаменти за овладяване на симптоматиката – Имуноглобулини;
 • Поддържане на водния, електролитен и метаболитен баланс (дневните нужди, загуби, корекция на отклоненията);
 • Осигуряване на адекватно парентерално/ентерално хранене и енергиен баланс;
 • Корекция на хематологичните и хемостазиологични отклонения (анемия, тромбоцитопения, ПТВ).

 

 1. Лечение на ранните и късни усложнения

Провеждане на допълнителни изследвания и лечение въз основа на регистрираната  органна дисфункция (бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, ДИК, НЕК и др.).

 

 1. Прилагане на други методи за лечение на неонаталните инфекции с недоказан ефект при новороденото
 • Трансфузия на гранулоцити;
 • Обменно кръвопреливане;
 • Приложение на активиран протеин С и пентоксифилин;
 • Приложение на човешки гранулоцито колони и макрофаги колони стимулиращи фактори.